Параклисис Божией Матери (Simwnopetra Paraklhsis) (mp3 download)

Quality
 

BUY THIS ALBUM $2.63$1.84
  • Preview album
  • Год записи: 1999

    Время звучания: 61:59Tags:  Name Duration Price
1. Evlogitos O theos 1:43
1:43 $0.08
2. Kyrie Eisakouson 1:22
1:22 $0.06
3. Theos Kyrios 2:33
2:33 $0.11
4. N' Psalmos 1:57
1:57 $0.09
5. Odai A, G 4:06
4:05 $0.17
6. Aithsis, Presbeia 8ermh 2:12
2:12 $0.10
7. Odai D, E, St 5:59
5:59 $0.25
8. Eyaggelion 4:11
2:23 $0.10
9. Aithsis, Prostasia Twn Xristianwn 2:24
4:11 $0.18
10. Doksa, Kai Nyn, Swson Kyrie Ton Laon Sou 5:42
5:41 $0.24
11. Odai Z,H,8, Aksion Estin, Megalynaria 8:39
8:38 $0.36
12. Trisagion, Dehsis, Apolysis 5:10
5:10 $0.22
13. Pantwn Prostateyeis, Di' Eyxwn 2:35
2:35 $0.11
14. Megas Kyrie 13:24
13:23 $0.56

Customer reviews